Privacy Protocol

PROTOCOL PRIVACYBELEID

       van de Stichting Amicale Internationale Citroen C6

In dit protocol privacy beleid staat beschreven hoe de Stichting Amicale Internationale Citroen C6 persoonsgebonden gegevens registreert, verwerkt en bewaart. Het beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle tot de Stichting behorende onderdelen, functies, commissies en werkgroepen.

Onze Stichting is niet gehouden een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, omdat de Stichting niet op grote schaal individuen volgt of bestanden houdt die bijzondere persoonsgegevens bevatten.

De Stichting gaat slechts tot het verwerken van gegevens over na verkregen toestemming van de betreffende persoon. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat al hetgeen de Stichting onderneemt door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

De Stichting stelt zich tot taak de persoonsgegevens juist en nauwkeurig te verwerken en te beschermen tegen inbreuken en misbruik.

Het is de verantwoordelijkheid van de Stichting om de gegevens te beveiligen en datalekken, die schade veroorzaken voor een lid aan de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag te melden.

De Stichting heeft kennis van het feit dat bepaalde feiten die te herleiden zijn tot een persoon niet verwerkt mogen worden, zoals sexe, huidskleur, religie enz.

De Stichting verwerkt persoonsgegevens in een database.

De systemen worden gehost op servers van derden, die er zorg voor dragen dat die systemen in voldoende mate beveiligd zijn. De applicaties van de Stichting worden gebruikt door individuele C6-genoten/liefhebbers in alle lagen van de Stichting. De C6-genoten/liefhebbers kunnen alleen met hun eigen code inloggen in een beschermd gebied dat alleen voor C6-genoten/liefhebbers toegankelijk is.

De website www.CitroenC6-genootschap.nl is het informatie en nieuwsportaal van de Stichting. Het doel is informatie geven over de Stichting en haar doelstellingen. Deze informatie is openbaar toegankelijk. Door middel van een wachtwoord en code kan gepersonaliseerde informatie worden aangeboden of inschrijvingen voor een evenement worden gedaan.

Voor een evenement kunnen de organisatoren daarvan zo nodig de door de C6-genoten/liefhebbers aan de Stichting verstrekte gegevens gebruiken, doch uitsluitend en alleen voor het doel, waarvoor de organisatoren deze gegevens hebben verkregen.

De Stichting verwerkt persoonsgegevens en wil daar duidelijk en transparant in zijn. Dit privacybeleid is te vinden op de website van de Stichting. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de Stichting.

De C6-genoten/liefhebbers kunnen via hun wachtwoord en code de eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigingen doorgeven.

De op de website gepubliceerde foto’s mogen worden gedownload voor eigen gebruik. Ieder verder gebruik (daaronder begrepen het al dan niet digitaal doorsturen van de foto aan een ander of anderen) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de afgebeelde persoon/personen. Een eventueel zichtbaar kenteken dient tevoren onzichtbaar te zijn gemaakt.

De aan de Stichting gegeven persoonsgegevens zullen niet aan derden geleverd worden, tenzij de C6-genoot/liefhebber daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

C6-genoten/liefhebbers die bezwaar hebben tegen het gebruik van persoonsgegevens van de Stichting of het ontvangen van e-mailberichten van de Stichting of onderdeel van de Stichting kunnen zich hiervoor schriftelijk afmelden (OPT-OUT).

 C6-genoten/liefhebbers van de Stichting kunnen schriftelijk verzoeken om al hun persoonsgegevens te vernietigen na beëindigen van hun lidmaatschap. Dit recht heeft de naam: ” het recht om vergeten te worden”.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 februari 2018.

download :    PROTOCOL PRIVACYBELEID