Huishoudelijk Regelement

HUISREGELS

Algemene bepalingen

Artikel 1.   In dit reglement wordt verstaan onder:  1. De stichting: de stichting genaamd “Stichting Amicale Internationale Citroën C6” (met als werknaam “(Citroën C6 Genootschap), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66672775, hierna te noemen “de stichting”; 2. De statuten: de statuten van de stichting zoals vastgelegd bij notariële akte d.d. 18 augustus 2016 verleden door notaris mr. M.W.J.Giesbers, notaris te Maastricht;  3. Het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten; 4. Evenementen: alle bijeenkomsten en meer algemeen alle gebeurtenissen “ onder welke naam ook “- die door de stichting zijn georganiseerd of waaraan door de stichting onder haar naam wordt deelgenomen; 5. Gastheer: het bedrijf waar een evenement plaats vindt;  6. Communicatie door of met de stichting, tussen bestuursleden onderling en tussen bestuursleden en anderen kan, behalve mondeling of schriftelijk, steeds ook digitaal, op de voorgeschreven wijze, plaats vinden. Het laatste bij de stichting bekende e-mail adres wordt geacht het juiste adres te zijn; 7. Waar in dit reglement over “hij” wordt gesproken kan ook “zij”  worden gelezen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de mannelijk vorm van een woord.

Artikel 2.  De huisregels zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de stichting.

C6 Genoten

Artikel 3.   1. De stichting houdt een register bij van diegenen, die bij de stichting zijn geregistreerd (hierna te noemen: de C6 Genoten of C6 Genoot; 2. C6 Genoten zijn natuurlijke of rechtspersonen die, zich schriftelijk als zodanig hebben aangemeld bij de stichting en door het bestuur zijn toegelaten; 3. De aanmelding als C6 Genoot geschiedt door het verstrekken van de in lid 4 vermelde gegevens op de daarvoor bestemde website van de stichting;  4. Op/in dat (digitale formulier) staan in elk geval de volgende gegevens: naam, voornaam (voluit), en het e-mailadres; optioneel wordt gevraagd naar geboortedatum, telefoonnummer, alsmede merk, type, kenteken;  5. Het bestuur kan vorderen, dat de op de website verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd; 6. De aanmelding is niet compleet als de C6 Genoot niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft de door hem verstrekte gegevens te gebruiken door de stichting; 7. Aan de registratie als C6 Genoot zijn geen kosten verbonden.

Gevolgen registratie

Artikel 4.   1Na registratie ontvangt de C6 Genoot op het door hem verstrekte e-mailadres alle mededelingen die in direct verband staan met het doel van de stichting of daaraan dienstig zijn;  2. De registratie blijft van kracht totdat de C6 Genoot om verwijdering heeft gevraagd; 3. De stichting draagt zorg, dat geen van de door de C6 Genoot verstrekte gegevens wordt doorgegeven aan een derde. Tenzij de C6 Genoot daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft geven; 4. Desgevraagd verstrekt de stichting aan de C6 Genoot een opgave van de gegevens welke over hem door de stichting worden bijgehouden; 5. Alleen bestuursleden en de webmaster mogen kennis nemen van de verstrekte gegevens. Zij mogen die gegevens niet ten eigen bate gebruiken en zijn overigens naar derden tot geheimhouding daarvan verplicht.

Rechten en plichten van de C6 Genoot

Artikel 5.  De C6 Genoot heeft de hierna te noemen rechten en plichten: 1. bij toetreding het recht een exemplaar van de statuten en de huisregels te ontvangen; 2. het recht van toegang tot alle door of namens het bestuur georganiseerde evenementen, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;  3. het recht zich door een of meer tijdig tevoren opgegeven introducé te laten vergezellen. Het bestuur behoudt zich het recht die introducé(s) deelname te weigeren;  4. de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van woon- en e-mailadres; 5. de plicht tot naleving van de statuten en de huisregels van de stichting, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven aanwijzingen/richtlijnen etc.; 6. het recht wijziging of verwijdering te vragen van de door hem bij registratie opgegeven gegevens; 7. desgevraagd bericht te ontvangen van de stichting dat en op welke wijze aan het recht bedoeld in het vorige lid is voldaan.

Verwijderen van een C6 Genoot uit het bestand

Artikel 6.  Het bestuur is te allen tijde bevoegd een C6 Genoot uit het bestand te verwijderen.

Verplichting tot afdracht van ontvangen gelden

Artikel 7.   1. Ieder die enig geldbedrag ten behoeve van de stichting heeft ontvangen, is verplicht die ontvangst schriftelijk te verantwoorden;  2. Hij is voorts verplicht het ontvangen bedrag terstond te overhandigen aan de penningmeester of te storten op de rekening van de stichting, ook al zou de C6 Genoot enig geldbedrag van de stichting te vorderen hebben.

Aansprakelijkheid van de geregistreerde C6 Genoot

Artikel 8.  1. C6 Genoten zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van geschreven en ongeschreven regels tijdens door of namens de stichting georganiseerde evenementen;  2. C6 Genoten kunnen de bestuurs- en commissieleden, de personen belast met een specifieke taak en de gastheer niet aansprakelijk stellen voor schade op welke wijze dan ook ontstaan. 3. Iedere C6 Genoot is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de stichting aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Wijziging huisregels

Artikel 9. Het bestuur kan te allen tijde de huisregels wijzigen. Van iedere wijziging (met uitzondering van eventuele tik- en spelfouten en zuiver taalkundige verbeteringen) wordt mededeling gedaan op de website van de Stichting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de stichting de dato 27 februari 2018.

Namens het bestuur van de stichting.

De voorzitter:      De secretaris:

Timo Hoven        Hans van Leeuwen

 

 

download de huisregels:   HUISREGELS feb. 2018